The Freemasons' Quarterly Review: 1845-06-30 - Flleoiajonily. Asylum For Aged Freemason...